Paranormaaleja kokemuksia otetaan vastaan

18 07 2007

Oletko kokenut jotakin selittämätöntä, jota ei ole mielestäsi mitenkään mahdollista selittää ilman yliluonnollisten tai paranormaalien elementtien mahdollisuutta? Mikäli vastauksesi ylläolevaan kysymykseen on myönteinen, pyydän sinua lukemaan tämän viestin tarkemmin.

Olen kiinnostunut poikkeuksellisista kokemuksista, jotka ovat kokijan näkökulmasta asettaneet todellisen haasteen ns. naturalistiselle maailmankuvalle (eli maailmankuvalle, joka ei sisällä, eikä lähtökohtaisesti voi sisältää yliluonnollisia elementtejä). Ensisijaisesti kohdistan viestini henkilöille, joiden maailmankuva kirjaimellisesti muuttui tällaisen kokemuksen myötä, mutta kokemuksesi voi olla myöskin tapahtuma, joka on lähinnä vain vahvistanut jo aiemmin muodostunutta käsitystä maailmasta. Toisin sanoen, omalla maailmankuvallasi ennen kokemusta ei ole niinkään merkitystä – oleellisinta on, että kokemus on mielestäsi, mieluiten ilman vähäisintäkään epäselvyyttä luokiteltavissa yliluonnolliseksi. Hyvä määritelmä hakemalleni kokemukselle on se, että kuka tahansa tapahtuman kokisikaan (vaikkapa ihmiskunta kokonaisuudessaan), ilman älyllistä epärehellisyyttä tällä ei ole mitään mahdollisuuksia kyseenalaistaa siihen liittyviä paranormaaleja tai yliluonnollisia elementtejä.

Tällaiset kokemukset ovat luonteenomaisesti sellaisia, että niiden todistusvoima on ulkopuolisille hyvin rajallinen, varsinkin kun tapahtuman todistajien määrä on tyypillisesti hyvin pieni, mutta kokijat tai kokija itse on voinut huomattavalla varmuudella poissulkea kaikki luonnolliset selitykset kyseisen tapahtuman osalta. Vaikka tällaiset, kokonaisen maailmankuvan kannalta hyvin haastaviksi koetut tapahtumat ovat melko yleisiä, niistä ei kuitenkaan haluta puhua kovinkaan julkisesti. Syynä tähän ovat juuri niiden vähäinen todistusvoima ulkopuolisille ja niiden ”radikaali” luonne: On monille helpompaa hylätä kokija lausuntoineen hulluna, valehtelijana tai typeryksenä kuin edes kuunnella hänen kertomuksensa loppuun… Vaikka ilmapiiri onkin parantunut jonkin verran ja asiallisia, luotettavia kokijoita osataan kunnioittaa toisella tavoin (eli vaikka ei oltaisikaan valmiita hyväksymään hänen lausuntoaan, ollaan kuitenkin valmiita tunnustamaan, ettei hän ei ole hullu tai valehtelija ja kunnioittamaan hänen kertomustaan siltä pohjalta, ettei asiasta voi ulkopuolisen näkökulmasta sanoa mitään suuntaan tai toiseen), on tällainen leimaaminen silti vielä aivan liian yleistä. On siis tämäntyyppisten sosiaalisten paineiden vuoksi ymmärrettävää, että kokijat ovat äärimmäisen varovaisia, varsinkin harkitessaan todistamiensa yliluonnollisisten tapahtumien kertomista omalla nimellään.

Poikkeuksellisten kokemusten raportoinnista on ilmeistä hyötyä tutkimustiedon saavuttamiseksi, hyvinkin monien eri tieteenalojen kannalta, joissa voi olla edustettuna monia eri näkökulmia. Kuitenkin luonnontieteellinen näkökulma on jäänyt varsin rajalliselle huomiolle. Yliluonnollisiksi luokiteltujen hyvin spontaanien (satunnaisten) tapahtumien kohdalla tämä on ymmärrettävää, koska tällaisia on erityisen vaikea tutkia – ja tiettävästihän väitetyt tapahtumat ovat sattuessaan yleensä hyvin huonosti ennakoitavissa. Tämä pitää erityisesti paikkansa, kun puhutaan kokeellisesta tai havainnoivasta tutkimuksesta, mutta myös jälkikäteen tehdystä luonnontieteellisestä analyysista, jossa pyritään hankkimaan todistusvoimaa yliluonnollisten ilmiöiden olemassaololle. Tämän näkökulman lisäksi voidaan kuitenkin tarkastella väitetyn ilmiön yliluonnollisuutta itsessään, sen todistusvoimasta riippumatta. Tällä ei ole tietenkään välitöntä luonnontieteellistä arvoa, mutta tieto tällaisten kokemusten olemassaolosta voi helpottaa muiden kokijoiden tilannetta, ja voidaan myöskin pitää hyvin mahdollisena, että yliluonnollisteksi luokiteltavien väitettyjen tapahtumien kerääminen ja arviointi mahdollistaa tällaisten ilmiöiden paremman ennakoinnin. Raporteista suoraan saaduilla tiedoilla ja tiedoilla, joita voidaan saavuttaa toisistaan riippumattomien raporttien vertailemisella on siis mahdollista saavuttaa näin ollen tutkimuksellista hyötyä myös luonnontieteiden kannalta, mitenkään väheksymättä muiden tieteenalojen näkökulmaa, ja mahdollinen arvo on niinkin suuri, ettei tätä tilaisuutta voida sivuuttaa. Myös vertaistuen näkökulma on tärkeä tiedotettaessa tällaisten kokemusten olemassaolosta, sillä tällaisten kokemusten ja sosiaalisen ympäristön asenteiden välinen ristiriita voi olla hyvinkin repivä.

Ongelma on kuitenkin ollut, että kokemuksista kertovat tiedot ovat hyvin hajanaisia ja myöskin mahdollisuuden niiden arviointiin ovat olleet rajattuja. Nyttemmin on onneksi perustettu yhdistyksiä, jotka ovat ottaneet asiakseen tällaisten kokemusten keräämisen, mikä on mielestäni merkittävä askel järjestäytyneen tutkimuksen suuntaan yliluonnollisiin, tai laajemminkin kaikkiin poikkeuksellisiin tapahtumiiin liittyvien memoraattien ja todistusaineistojen hyödyntämiseksi. Tärkeimpänä tällaisista yhdistyksistä lienee Paranormaalin Tieteellinen Tutkijaverkosto (ParaNet), joka ei ole esimerkiksi ufotutkijoiden tavoin keskittynyt mihinkään yksittäiseen kysymykseen poikkeuksellisiin ilmiöihin liittyen. Toistaiseksi kuitenkin tietojen keskittäminen ja yhteistyö tämän tiimoilta on alkuvaiheessaan, ja varsinkin Internetin kautta saatavat tiedot ovat hyvin sekalaisia siinäkin mielessä, että itsessään hyvin vakuuttavat kokemukset on raportoitu yhteyksissä, joissa on raportoitu sekalaisesti vähemmän vakuuttaviakin kokemuksia ja jossa esiintyy jopa selvää pilailua ilman minkäänlaista karsintaa tai tapausten arviointia.

Siispä tarjotakseni kokijoille omalta osaltani paremman tilaisuuden saada jonkinlaista vertaistukea sekä mahdollistaakseni paremmat lähtökohdat luonnontieteelliseen tutkimukseen, olen keräämässä nyt tietoja yliluonnollisista kokemuksista. Tätä tarkoitusta silmälläpitäen saadut selostukset kokijoiden ilmoittamista tapauksista tullaan julkaisemaan koosteena (ensisijaisesti Internetissä) sen jälkeen kun ne ovat käyneet läpi ennakkoarvioinnin, jossa aineistosta karsitaan selvät pilat ja tapaukset, jotka ovat vastoin kokijan näkemystä todennäköisesti kuitenkin selitettävissä luonnollisesti. Tässä yhteydessä tarkoituksena ei ole ottaa kantaa tapauksen yleiseen todistusvoimaan, vaan ainoastaan tarjota koostettua tietoa tällaisista kokemuksista aiemmin selostettua tutkimushyötyä ja vertaisaineistoa silmällä pitäen. Tarkempia tutkimuksia vaikkapa juuri todistusvoiman suhteen on kylläkin mahdollista tehdä lähinnä silloin, jos kokija on valmis ilmoittamaan kokemuksestaan luottamuksellisesti tutkijoille erillisen tutkimuslomakkeen välityksellä, jossa on puolestaan mahdollisuus tuoda tarkemmin esille tapaukseen liittyvä todistusaineisto, muut silminnäkijät ja tehdä tarvittaessa tapaukseen liittyen erillisiä tutkimuksia.

Mikäli sinulla on yliluonnollisia tai paranormaaleja kokemuksia, voit selostaa sen/ne tässä yhteydessä (vastauksena tähän viestiin) tai lähettää selostuksen yksityisesti sähköpostiosoitteeseeni, josta se kulkeutuu edelleen yllä mainittuun koosteeseen asianmukaisesti anonymisoituna, mikäli käsitykselle ilmiön yliluonnollisuudesta löytyy perusteita. Vaihtoehtoisesti voit ilmoittaa kokemuksestasi myös tähän tarkoitetulla keskustelupalstalla (http://disc.server.com/Indices/142035.html). Selostuksesta tulee ilmetä pääpiirteittään kokemukseen liittyvät tapahtumat, erityisen tarkkaan selostuksessa on tietenkin huomioitava yksityiskohdat, jotka mielestäsi selkeimmin osoittavat, ettei tapahtumaa voida selittää ilman supranaturalistisia (yliluonnollisia) tai paranormaaleja aineksia. Selostukset käsitellään siis anonymisoituna, mutta jos haluat, että selostuksesta on tässä selostettua laajempaakin hyötyä (niin luonnontieteellisistä lähtökohdista toteutetun aineiston vertailun ja analyysin kannalta, kuin esimerkiksi uskontotieteen, folkloristiikan, informaatiotutkimuksen tai muiden tieteenalojen kannalta), voit ilmoittaa tapahtuman yksityiskohtaisemmin tutkijoille siihen tarkoitettujen tutkimuslomakkeiden välityksellä. Ponnisteluni yliluonnollisista tapahtumista kertovien selostusten keräämiseksi on kohdistettu tämän hankkeen yhteydessä myös niille, jotka eivät ole syystä tai toisesta halukkaita raportoimaan kokemuksistaan omalla nimellään edes asianmukaiseen vaitioloon sitoutuneille tutkijoille taikka eivät ole anonyymistikaan halukkaita näkemään vaivaa asian eteen tutkimuslomakkeiden edellyttämällä yksityiskohtaisuudella. Tässä ilmoituksessani haluan painottaa erityisesti sitä, että mielestäni erilaiset selittämättömät ilmiöt (ml. yliluonnollisiksi katsotut tapahtumat) tarjoavat monien tässä lueteltujen elämänalueiden kannalta aivan liian tärkeitä tietoja, jotta ne jäisivät vain yksittäisten kokijoiden hämmästeltäväksi.

Standardisoidun perustietolomakkeen kokemusten ilmoittamiseen löydät osoitteesta:
http://www.psilab.info/kokemukset.html

Selvyyden vuoksi tarjoudun kiittämään jo etukäteen kaikkia, jotka antavat oman pienen panoksensa tämän asian puitteissa – suurkiitokset!

J. Peter Lassila
jplassila@psilab.info
http://irc-galleria.net/blog.php?nick=Gamma

Mainokset

Toiminnot

Tietoja
%d bloggers like this: